Семейство Хептагенииди
Family
Heptageniidae


  • Род
    Екдионурус
    Genus Еcdyonurus

    ecdyonurus sp. la
    video


 


Род Екдионурус
Genus Еcdyonurus
Обща характеристика, морфология и биология
Особености:
Този род е сравним по известност с род Baetis . Съществуват интересни описания на поведение на някои видове, потвърждавайки тяхното разпространение. Блестящите и трепкащи във въздуха екдионуруси, които се виждат на залез в равнинните реки, а така също и през целия ден при слънчево време на по-високи места, се дължи на излитащите имагоси. Те живеят 12 до 24 часа. През това време се осъществява оплождането и яйцеснасянето. Излитането продължава от Май до Октомври, но много от видовете не следват стриктно тези “ентомологични правила”, като субимагото може да се появи и в ранна пролет.

Нимфа (clinger nymph): Ларвата на екдионуруса има масивен главогръд, с по-широка глава и характерно странично удължаване на пронотума, наподобяващо пръстени (шайби). Тя е от т.нар. „прилепващ” тип. Тялото е гръбнокоремно спрескано (13 - 15 мм , кука № 8 -10 -12) с масивни големи крака и три опашни нишки с дължина съразмерна на тялото. Приспособени са отлично за бързото течение, като се прилепват за камъните в богати на кислород води. Може да мигрира в силните течения по дъното на реките. Нимфите на екдионуруса трудно се отделят от дъното и, като лоши плувци, ако се отделят попадат в т.нар. „ dead drift” като дълго време може да се носят от течението, преди отново да се захванат за дънния релеф. В този момент те стават желана плячка за рибите.

Субимаго (дън): Ендионурусите имагинират в или близо до повърхността на спокойни води. Емергенцията протича доста бързо, като субимагосите могат да се носят по течението за известно време .Очите са големи и заоблени, близко разположени при мъжките или значително раздалечени при женските. Крилата са с повече или по-малко кафявочерен рисунък . Имат видими задни крила. Коремчето е добре сегментирано и завършва с две опашни нишки. Цветовете варират от жълтозелено до вишневокафяво.

Имаго(spinner): Полово зрелите екдионуруси се появяват в късния следобед, привечер на здрачаване. Най-честото им местонахождение по реките са бързеите и местата със силно течение. Женските имагоси снасят яйцата си посредством летене над водата, доближавайки повърхността й многократно. Яйцата се отделят на порции при всеки досег на женското имаго с водната повърхност. След края на яйцеснасянето имагосите падат във водата (т.нар. spent) и се носят по течението.

Определянето на всеки вид се извършва чрез задълбочен микроскопски анализ като се проследяват ключови признаци, характерни само за даден вид. Важно значение за това има изследването на формата и рисунъка на пениса при мъжките екземляри, както и други морфологични белези като дължината на членчетата на първият чифт крачета, цветни точки, пигментация и т.н. Сигурност при определянето на вида се постига, когато са на лице хитиновата обвивка на ларвата (т.нар. съблекло) и излязлото от нея субимаго.
За залавянето им се ползват т.н. приспособление за метаморфозиране на ларви на място в реката. Това е замрежен куб, в който се поставя готова за излюпване нимфа на еднодневка (ларвата е с тъмен цвят и черни зачатъчни криле ). Кубът с ларвата в него се потапя на плитко във водата, като вътре може да се постави и малък объл камък. След определени часове от ларвата излиза субимагоса а от него впоследствие имагото. По този способ имаме възможност да приберем за изследване и трите фази от развитието на дадена еднодневка – ларва (съблеклото), обвиката на субимагоса и самото имаго.
Имитации :
Като имитация на нимфите напълно отговаря заешката нимфа с натурален или оливокафеникав цвят и кейс от власинки на тъмно опашно пуешко перо. Куки от номера 14 до 8, с или без златна глава или златист риб. Утежнените нимфи са необходими за облавяне на участъците с бързо течение до самото дъно, където е естественото местообитание на нимфите на екдионуруса. Сухите мухи включват имитациите на семейство хептагении, относително по-големите сивозелени, жълтокафяви и червеникави майски мухи с видимо изразено начленяване на тялото – Quill Body Parachute , CDC Brown Dun , тип Quil body CDC и т.н
.

Всички снимки са авторски и ползването им е нежелателно без съответното разрешение


Copyright © Lurebg
2005 - 2010